Драган Сугарев
Менаџер
Дејност: Менаџер за продажба во конфекции
Телефон: +389 75-478-652
E-mail: d.sugarev@bregal.com.mk / bregaldooel@yahoo.com
Ацко Димитровски
Комерцијалист
Конфекциски машини и делови
Телефон: +389 76-462-579
E-mail: a.dimitrovski@bregal.com.mk
Кирчо Стојмирски
Мајстор за машини
Конфекциски машини и делови
Дејност: Мајстор за машини
Телефон: +389 72-785-260
E-mail: k.stojmirski@bregal.com.mk