Светлана Сугарева
Влезни фактури
Дејност: Влезни фактури
Телефон: +389 75-478-651
E-mail: bregaldooel@yahoo.com
Маја Манова
Излезни фактури, девизни
Дејност: Излезни фактури, девизни
Телефон: +389 75-478-650
Е-маил: bregaldooel@yahoo.com
Васка Величковска
Книговодство
Дејност: Книговодител
Телефон: +389 70-213-070
E-mail: velickovska.v@gmail.com
Виолета Стојмирска
Прием на роба во магацин
Дејност: Прием на роба во магацин
Телефон: +389 71-501-194
E-mail: bregaldooel@yahoo.com
Игор Трајановски
Шеф на магацин
Дејност: Шеф на магацин
Телефон: +389 75-303-104
E-mail: i.trajanovski@bregal.com.mk / bregaldooel@yahoo.com