Драган Сугарев
Менаџер
Дејност: Менаџер за продажба во конфекции
Телефон: +389 75-478-652
E-mail: d.sugarev@bregal.com.mk / bregaldooel@yahoo.com
Игорчо Манов
Менаџер
Дејност: Менаџер за продажба во маркети
Телефон: +389 75-478-653
E-mail: i.manov@bregal.com.mk / bregaldooel@yahoo.com